Past Presidents

Dilli Bahadur Basnet Sansthapak

Sansthapak President

Time Period : 2049 - 2049

Ganesh Prem Shrestha

President

Time Period : 2049 - 2051

swo-Ram Bahadur Devkota

President

Time Period : 2051 - 2053

Swo-Thakur Prasad Dhital

President

Time Period : 2053 - 2055

swo-Bishnu Prasad K.C

President

Time Period : 2055 - 2058

Chiranjivi Rijal

President

Time Period : 2058 - 2060

Uttam Kumar Shrestha

President

Time Period : 2060 - 2062

Amar Raj Aacharya

President

Time Period : 2062 - 2064

Hemanta Kumar Rijal

President

Time Period : 2062 - 2064

Dipendra Kumar Khattri

President

Time Period : 2064 - 2068

Tekan Prasad Basnet Himal

President

Time Period : 2068 - 2071

Bimal Rijal

President

Time Period : 2071 - 2074